Политика за защита на личните данни на Сдружение „Клуб по спортни танци Импулс-София”

Сдружение „Клуб по спортни танци Импулс-София” (КСТ „Импулс-София”) уважава правото на своите членове за запазване на поверителността на личните им данни. Политиката за защита на личните данни е приложима за личните данни на физическите лица или представителите на юридически лица, членове и партньори на КСТ „Импулс-София”, както и за всяко лице, което посещава уебсайта на сдружението, а именно www.impuls-sofia.com.

Настоящата политика е изготвена и се основава на действащото българско законодателство и законодателството на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт.

Политиката цели да разясни какви лични данни се обработват при посещението и използването на уебсайта, за какви цели се използват и какви са правата на субектите на лични данни.

Информация за нас

КСТ „Импулс-София”е сдружение с нестопанска цел, определено за извършването на обществено полезна дейност, регистрирано в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 177239672, със седалище и адрес на управление  град София, ж.к. „Младост” 3, бл. 321, ет. 7, ап. 61, Тел: +359899335320, e-mail: impuls.sofia@gmail.com.

 

Данни обработвани от КСТ „Импулс-София“, цели и основание за обработването им

КСТ „Импулс-София” обработва предоставени лични данни от субекта на данни, необходими за реализиране на членски правоотношения и изпълнение на договорни отношения, а именно:

Данни относно физическата идентичност - имена, официален личен идентификационен номер, гражданство,телефонен номер и др.;

Цели и правни основания за обработване на личните данни

 1. Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договори

КСТ „Импулс-София” обработва лични данни, за да изпълнява договорните си задължения и да се ползва от правата по сключените договори.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на физическите лица, членове на сдружението;
 • установяване на самоличността на физическите лица, с които сдружението е в договорни отношения;
 • извършване на уведомления, свързани с реазиране на правата и задълженията на членовете на сдружението,
 • извършване на уведомления, свързани с упражняване на права по сключените от КСТ „Импулс-София“ договори;
 1. Обработване на лични данни с оглед изпълнение на законови задължения на КСТ „Импулс-София”

Обработването на лични данни най-често е в изпълнение на нормативно установени задължения на КСТ „Импулс-София”, произтичащи от законовите изисквания, регламентиращи дейността му на сдружение с нестопанска цел, финансово-счетоводната дейност, и които задължения включват, но не се изчерпват с:

- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и извършването на задължителен финансов одит;

- задължения за предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

- предоставяне на информация за извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 

Предоставяне на лични данни на трети лица

КСТ „Импулс-София” предоставя лични данни на своите членове на трети лица с цел изпълнение на договорни задължения, на основание на разпоредби на действащото законодателство, както и за упражняване на своите легитимни интереси.

КСТ „Импулс-София” предоставя лични данни на следните категории получатели, които са администратори на лични данни:

 

Лица, обработващи данни от името на КСТ „Импулс-София”:

 • Българска федерация по спортни танци във връзка с предоставяне на състезателни права и организирането и провеждането на спортни състезания;
 • Вестници, списания, телевизии и всякакъв вид медии, във връзка с промотирането на дейността на сдружението и оповестяването на постигнатите успехи в сферата на спортните танци на неговите членове;

Срокове за  съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Лични данни, обработвани за целите, свързани с договорното правоотношение, не се обработват след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на документите, по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни документи (11 години), до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), КСТ „Импулс-София” не заличива  лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба пред нас.

 

 Права на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от КСТ „Импулс-София“

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:

 • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че КСТ „Импулс-София” обработва непълни или неточни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от нас:

 • да заличим, коригираме или блокираме лични му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да:

 • възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данни може да поиска от КСТ „Импулс-София” ограничаване на обработваните лични данни ако:

 • оспорва точността на личните данни, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни  има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • субектът на данни е подал възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на КСТ „Импулс-София” са законни.

Право на преносимост на данни

Субектът на данни може да поиска от КСТ „Импулс-София” да предостави личните му данни, които ни е предоставил, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договор или е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Освен това, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за упражняване на правата на субектите на данни подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

КСТ „Импулс-София” се произнася по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С мотивирано решението КСТ „Импулс-София” изпълнява или отказва искането.

Настоящата Политика за защита на личните данни подлежи на редовен преглед и актуализация с цел да прилагаме актуални мерки за защита и с цел законосъобразно, отговорно и добросъвестно обработване на личните ви данни. При съществени промени, можем да публикуваме съобщение за направените промени на уебсайта на КСТ „Импулс-София”. Тази Политика за защита на личните данни е приета от Управителния съвет на КСТ „Импулс-София“ на 22.05.2018г.